PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORFANTOWIE PDF Drukuj Email

Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Zapoznania się z treścią statutu zespołu, programu wychowawczego.
 3. Rozwijania zainteresowań i zdolności.
 4. Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
 6. Opieki wychowawczej zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, chroniącej przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
 7. Ochrony i poszanowania godności, nietykalności osobistej.
 8. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej.
 9. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
 10. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
 11. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce według zasad ustalonych odrębnymi przepisami.
 12. Klasyfikowania i promowania według obowiązujących przepisów.
 13. Uczestnictwa w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych.
 14. Wpływania na życie szkolne przez działalność w samorządzie uczniowskim oraz w innych organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły.
 15. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego-zgodnie z odrębnymi przepisami.
 16. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.
 17. Możliwości korzystania z telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły w uzgodnionych przypadkach z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz z wychowawcą i dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie zespołu i w wewnętrznych regulaminach.
 2. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu szkolnego.
 3. Dbać o dobre imię i honor szkoły.
 4. Aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania.
 5. Brać udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie.
 6. Przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i pracowników szkoły.
 7. Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
 8. Przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków w szkole i poza nią.
 9. Zmieniać obuwie wyjściowe, zostawiać odzież wierzchnią w szatni.
 10. Dbać o schludny wygląd.
 11. Naprawiać wyrządzone szkody materialne.
 12. Zgłaszać zastrzeżenia w sprawach spornych do wychowawcy klasy, który je rozstrzyga, bądź kieruje do dyrektora.
 13. Usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach w formie pisemnego zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego usprawiedliwienia od rodziców.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

 1. uczeń bądź jego rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo złożyć skargę do dyrektora zespołu;
 2. dyrektor zespołu ma obowiązek bezzwłocznie zbadać sprawę i o jej wyniku powiadomić zainteresowane strony,
 3. od decyzji dyrektora przysługuje wnioskodawcy prawo odwołania do kuratora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848