ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email
piątek, 20 września 2013 10:18

 

 

 

 Przedstawiamy zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie

 

 

REGULAMIN NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA W KORFANTOWIE

 

(załącznik do zarządzenia nr 3/2013 Dyrektra ZS-P w Korfantowie z 29 stycznia 2013 r.)

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2672 ze zm.)
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.)
  • Statut ZS-P w Korfantowie.

1. Terminy zgłoszeń dzieci do przedszkola oraz zasady działania komisji społecznej określa § 32 Statutu ZS-P w Korfantowie.

2. Pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola mają:

a. Dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

b. Dzieci samotnych, pracujących matek lub ojców (przez osobę samotnie wychowującą dziecko należy rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną)*.

d. Dzieci rodziców z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

e. Dzieci z rodzin zastępczych.

3. W przypadku, kiedy liczba zgłoszeń do przedszkola przekracza liczbę miejsc bierze się pod uwagę dodatkowe kryteria, które przyznają pierwszeństwo:

4. Dzieciom kontynuującym edukację w danym przedszkolu.

5. Dzieciom obojga rodziców pracujących (w pełnym wymiarze czasu pracy) lub studiujących (uczących się) w systemie dziennym.

6. Dzieciom, których rodzeństwo kontynuuje edukację w danym przedszkolu.

7. Dzieciom z rodzin wielodzietnych.

8. Dzieciom z rodzin, w których jedno z rodziców pracuje.

 

*Dla „dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zaświadczenie o braku przypisku o zawarciu małżeństwa pod aktem urodzenia rodzica, zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
  • postanowienie sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,
  • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności.

(wyciąg ze Satutu ZS-P w Korfantowie)

 

§ 32

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

[...]

6. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor na podstawie wypełnionych i złożonych kart zgłoszeń.

7. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, przyjęć dokonuje komisja społeczna powołana przez dyrektora.

8. W skład komisji społecznej wchodzą:

1) Dyrektor jako przewodniczący.

2) Przedstawiciel rady rodziców.

3) Przedstawiciel rady pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie

9. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu są zobowiązani złożyć w sekretariacie zespołu prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka w terminie do 15 kwietnia danego roku.

10. Komisja społeczna dokonuje kwalifikacji dzieci w terminie do 25 kwietnia danego roku. Po tym terminie dyrektor informuje rodziców o dokonanej rekrutacji.

11. Liczba przyjętych dzieci nie powinna być większa od liczby miejsc w przedszkolu i obowiązującej liczby dzieci w oddziale.

12. Decyzje komisji społecznej są protokołowane, akta komisji łącznie z kartami zgłoszeń dzieci są przechowywane w sekretariacie zespołu. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji.

2) wykaz dzieci przyjętych do przedszkola.

13. W ciągu roku szkolnego przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor zgodnie ze statutem.

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848